EnerGie in Beweging

praktijk voorCranio-Sacraal Therapie

ennlpt-br

U bevindt zich hier: EnerGie in Beweging > Privacy Beleid

Privacy Beleid

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de behandelend therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Uw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Uw behandelend therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de behandelend therapeut of zijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als de behandelend therapeut om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal deze u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • Uw klantnummer
 • De datum van de behandeling
 • Consult: Cranio-Sacraal Therapie 24601

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Privacyverklaring website

EnerGie in Beweging, gevestigd te Kwartelkoning 14, 3403 ZN IJsselstein is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken

EnerGie in Beweging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken naar aanleiding van contact op de website:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die actief verstrekt zijn bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken EnerGie in Beweging verwerkt persoonsgegevens via de website voor de volgende doelen:
U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, dus beantwoorden van vragen. U te kunnen informeren omtrent onze dienstverlening door middel van nieuwsbrieven. 

Geautomatiseerde besluitvorming
EnerGie in Beweging neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.  

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
EnerGie in Beweging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. De wettelijke bewaartermijn is 20 jaar voor de dossiers en 7 jaar voor de financiële administratie. Wij bewaren uw mailadres in ons account totdat we uw vraag hebben afgehandeld of tot het moment dat u geen cliënt meer bij ons bent. Via de website worden er geen gegevens opgeslagen.  

Delen van persoonsgegevens met derden
EnerGie in Beweging verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
EnerGie in Beweging gebruikt geen cookies.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EnerGie in Beweging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hieronder genoemd adres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

EnerGie in Beweging wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens. Neemt u dan in eerste instantie hierover contact op met mij. Als we er samen niet uitkomen, kunt u een klacht indienen bij de klachtencoördinator van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
EnerGie in Beweging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onderstaand adres.  

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

EnerGie in Beweging Praktijk voor Cranio-Sacraal Therapie
Kwartelkoning 14
3403 ZN IJsselstein
mob.: 06 – 24 18 43 96
E-mail: contact@gcraniosacraal.nl